Expertise

Ervaring met de volgende methoden en technieken: Agile/Scrum, Prince2, INK, NLP, Lean/Six Sigma, SAP, schrijven op B1-taalniveau.

Onderstaand een overzicht van de expertise in diverse vakgebieden.

 • Procesmananagement / Changemanagement

  • Uitvoeren van een procesmanagementscan; maturiteitsniveau voor de verschillende dimensies binnen procesmanagement vastgesteld, gewenst ambitieniveau vastgesteld in relatie met de business strategie, ontwikkelplan opgesteld om tot het gewenste ambitieniveau te komen, monitoring van de uitvoering van het ontwikkelplan.

  • Advisering, ondersteuning en inrichting van een administratieve organisatie die zich bezighoudt met de verwerking van arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen.

  • Middels herstructurering van taken en methodieken, achterstanden in de administratie op het gebied van arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen verhelpen.

  • Het geven van aanbevelingen voor proces- en werkstroomverbeteringen. Dit geldt ook voor specifieke afdelingen zoals een afdeling Medische Zaken, een afdeling Polisadministratie.

  • Herinrichten en optimaliseren van administratieve processen naar aanleiding van reorganisaties betrekking hebbende op afdelingen verkoop, polisadministratie, beheer en medische-& lekenacceptatie.

  • Herinrichten en optimaliseren van een administratieve Mid Office organisatie, inclusief organisatieontwerp, procesherontwerp, risico-analyses, voorbereiding van OR-adviesaanvraag en kwaliteitstoetsing.

 • Projectmananagement

  • Managen van project Klantgericht Schrijven. Hierbij verantwoordelijk voor het tijdig laten herschrijven van alle beheeruitingen (inclusief beheeroffertes en productvoorwaarden) naar taalniveau B1. En het implementeren van de herschreven uitingen

  • Managen van vooronderzoeksfase van project m.b.t. uitfaseren van verzekeringsproduct (gekoppeld aan hypotheekproduct) i.h.k.v. product- en systeemrationalisatie. Hierbij verantwoordelijk voor op te leveren vooronderzoek, projectbrief en initiële business case.

  • Managen van deelproject Impactanalyses binnen het programma i.h.k.v. verhuizing van een hypotheekafdeling van ene naar andere locatie. Verantwoordelijk voor juiste overgang en aansluiting van telefonie, systemen, autorisaties, proces (incl. AO/IC) en doorvoeren van nodige wijzigingen in output.

  • Managen van deelprojecten Product en Operatie bij een Verbeterprogramma op het gebied van pensioenverzekeringen. Hierbij verantwoordelijk voor het opleveren en implementeren van oplossingsrichtingen.

  • Managen van het deelproject Business bij een Mid Office systeemvervangingstraject (o.b.v. Straight Through Processing). Hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe procesgang (incl. AO/IC), het ontwerp van de nieuwe organisatie organisatie (incl. functiegebouw, functieweging en functie overgangsmatrix, besturings- en overlegmodellen), het ontwerpen van bedrijfsregels, ontwerp van de output en het voorbereiden op de implementatie.

  • Coördinatie van een, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) uitgezette, zelfreguleringstoets voor verzekeraars bij een verzekeraar met verschillende juridische entiteiten. Uit deze jaarlijks terugkerende toets moet blijken of de leden van het Verbond voldoen aan de bindende zelfregulering die behoort bij het lidmaatschap van het Verbond

  • Projectbegeleiding t.b.v. implementatie, introductie en gebruik van nieuwe versie interne systeem-software.

  • Ondersteuning projectleider (deelproject Bank-Business) in het kader van implementatie nieuw product (opbouwproduct bancaire lijfrente), nieuwe processen, nieuw systeem (SAP). Deelproject onder andere verantwoordelijk voor oplevering productspecificaties en –requirements, procesbeschrijvingen (incl. AO/IC) en bijbehorende (systeem-)requirements, opstellen communicatie (productvoorwaarden en beheercommunicatie) en bijbehorende requirements, ondersteuning bij en uitvoeren van user acceptatietests, opstellen kernpuntennotitie i.h.k.v. onderbouwing product- en propositieontwikkeling ten behoeve van hoger management en Raad van Bestuur
 • Productmananagement

  • Coördinatie bij het opstellen van medische communicatie voor acceptatietraject en claimbehandeling van levensverzekeringen. Tevens ondersteuning bij implementatie hiervan

  • Coördinatie bij, ophalen van benodigde input voor en opstellen van kernpuntennotitie i.h.k.v. onderbouwing product- en propositieontwikkeling ten behoeve hoger management en Raad van Bestuur. Kernpuntennotitie geeft onderbouwing voor het in de markt zetten van een nieuw(e) product en propositie. Naast de beschrijving van de klant- en marktbehoefte, het nieuwe product/propositie en het belang voor zowel de klant als de organisatie, worden o.a. de volgende aspecten bekeken en beschreven: financieel, actuarieel, fiscaal, juridisch, compliance, integrity, distributie, promotie, uitvoering

  • Haalbaarheidsonderzoek nieuw hypotheekverzekeringsproduct

  • Opleveren van productspecificaties in het kader van productaanpassingen op bestaand hybride hypotheekverzekerings-product.

  • Opleveren van specificaties in het kader van lay-outaanpassingen in de output.

  • Projectdeelname in verband met aanpassingen in het kader van Wfd (2006).

  • Projectdeelname in verband met aanpassingen in Financiële Bijsluiter (2006).

  • Projectdeelname in verband met productrationalisatie en conversie van verzekeringsportefeuilles (zowel commercieel als systeem- en producttechnisch).

  • Ondersteuning bij opstellen Q&A’s t.b.v. klantcontactcentrum en website

  • Ondersteuning bij opstellen interne training t.b.v. klantcontactcentrum

  • Specificeren van outputwijzigingen in het kader van juridische fusie tussen verschillende entiteiten.

  • Beschrijven van productinformatie ten behoeve van nieuwe kennisbank voor zowel intern als extern gebruik.
 • Business- / Procesanalyse, Procesontwerp en Testen

  • Gebruikersacceptatietest nieuw ontwikkeld deelnemerportaal

  • Organiseren van workshops voor inventarisatie businessbehoefte ten behoeve van procesbeschrijvingen en benodigde bijbehorende requirements

  • Processen voor een nieuwe administratieve organisatie ontwerpen en beschrijven (incl. AO/IC) ten behoeve van nieuw te implementeren systeem (SAP) (m.b.t. opbouwproduct bancaire lijfrente)

  • Requirements inventariseren bij de gebruikersorganisatie en opstellen ten behoeve van een nieuw te implementeren administratiesysteem (SAP-Banking Services, incl. Deposits) (m.b.t. opbouwproduct bancaire lijfrente).

  • Ondersteunen user acceptatietesten (SAP – portal, CRM, Banking Services, incl. Deposits).

  • Processen van de administratieve organisaties beschrijven, welke beschrijving als uitgangspunt wordt gehanteerd bij de opzet van nieuwe administratiesystemen

  • Processen ontwerpen voor administratieve organisaties, welke beschrijving als uitgangspunt wordt gehanteerd t.b.v. de bouw, test en implementatie van nieuwe administratiesystemen (o.a. op basis van Straight Through Processing).

  • Inventarisatie van gebruikerswensen in verband met het opzetten van een nieuw geautomatiseerd administratie- en correspondentiesysteem.Ondersteunen bij oplossen van defects die voortkomen uit acceptatietests. Inventariseren van, meedenken over en besluitvorming op mogelijke korte en (middel)lange termijnoplossingen.

  • Business analyse voor productrationalisatie en conversies van verzekeringsportefeuilles (zowel commercieel als systeem- en producttechnisch); opstellen productvergelijkingen van bestaande- versus doelproducten (leven-, beleggings-, pensioenproducten), ontstane issues afhandelen, indien nodig oplossingsvoorstellen opstellen en ter besluitvorming voorleggen.

  • Testen van applicaties aan de hand van de gemaakte testsets, rekening houdend met de wensen van gebruikers.

  • Het testen van deelversies van applicaties, zowel als tester als begeleider van testactiviteiten

  • Rapporteren van aanbevelingen en testresultaten met betrekking tot offerteprogrammatuur ten behoeve van assurantietussenpersonen.

  • Het doen van aanbevelingen inzake de gebruiksvriendelijkheid en –gemak van systeem geredeneerd vanuit de optiek van de gebruiker.

  • Opzetten van testsets.
 • Commerciële activiteiten / Marketing / Communicatie

  • Herschrijven van medische communicatie voor acceptatietraject en claimbehandeling van levensverzekeringen

  • Opstellen van pensioencommunicatie in samenwerking met productmanager en jurist voor nieuw ontwikkeld deelnemerportaal. Hierbij ervoor zorgen dat klant de informatie duidelijk, overzichtelijk en gelaagd aangeboden krijgt.

  • Optimaliseren van website communicatie van levensverzekeringen waardoor communicatie voldoet aan de richtlijnen en eisen van de AFM.

  • Ontwikkelen van een landingspagina Levensverzekeringen met bijbehorende communicatie; overzichtlijk, gelaagd en aangeboden naar productsoorten en events, inclusief loops

  • Opstellen van pensioencommunicatie in samenwerking met productmanager, jurist, medewerker Operations en business analist binnen een migratieprogramma (omzetten van producten uit legacy systemen naar product in doelsysteem).

  • Opstellen van beheercommunicatie (incl. functioneel ontwerp, requirements en coördineren omzetting naar B1-taal) in samenwerking met productmanager, fiscaal jurist en compliance officer.

  • Ondersteunen bij tendertrajecten op het gebied van bedrijfstakpensioenfondsen; de ontvangen vragen in het kader van de RFI/RPF uitzetten in de organisatie, sturen op tijdige beantwoording en oplevering, verzamelen van de benodigde informatie en zorgen voor samenhangend en consistent eindproduct.

  • Organiseren van site visits; draaiboek , planning en acties opstellen en regie daarop houden, alle betrokkenen informeren-instrueren-aansturen -najagen, benodigde informatie ten behoeve van presentaties achterhalen, presentaties opstellen, zalen en catering regelen, ontvangen en begeleiden van gasten.

  • Inventariseren van de klantbehoefte op het gebied van bedrijftakpensioenfondsen.

  • Voorbereidingen treffen voor het verzenden van mailings

  • Informatieanalyse met betrekking tot de benodigde gegevens die in mailings moeten worden opgenomen.

  • Opstellen van de globale samenstelling van mailings en het aangeven van selectiecriteria ten behoeve van mailbestanden.
 • Operationeel

  • Opstellen van Service Level Agreements met betrokken afdelingen ten behoeve van de implementatie en het onderhoud van het opgestelde delegatieregister en permissiemodel.

  • Concretiseren van het plan van aanpak met betrekking tot de implementatie en het onderhoud van het opgestelde delegatieregister en permissiemodel

  • Opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot de verwerking van actuariële berekeningen binnen een bepaalde afdeling.

  • Nazorg bij implementatie van verbeterpunten en terugkoppeling van de resultaten daarvan
 • Opleidingen en trainingen

  • Opleiden van nieuwe medewerkers op het gebied van verzekeringstechniek van individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

  • Aanbevelingen geven aan medewerkers met betrekking tot het verbeteren van de onderlinge communicatie.

  • Communicatiesessies organiseren en begeleiden
 • Interim Management

  • Teamleider polisafdeling collectieve AOV (5 medewerkers)

  • Teamleider claimafdeling collectieve AOV (11 medewerkers)

Samenwerking